Intochtslied Gezang 21: 1 en 3
1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Stil gebed – Votum – Groet

Thema: De gelijkenis van de rijke dwaas

Zingen Psalm 62: 5 en 6
5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.

6 Zet nooit uw hart op geld of goed,
zie toe dat gij geen onrecht doet,
want alle macht is snel vervlogen.
‘t Zij hoog of laag, ‘t zij arm of rijk,
gij zijt een ademtocht gelijk,
lucht, in een weegschaal afgewogen.

Formulier voorbereiding Heilig Avondmaal

Zingen Hemelhoog 323: 1, 2 en 3 – Lied van de maand
All night, all day,
angles watching over me, my Lord.
All night, all day,
angles watching over me

1 Day is dying in the west,
angels watching over me, my Lord.
Sleep, my child and take your rest,
angels watching over me.
All night, all day,
angles watching over me, my Lord.
All night, all day,
angles watching over me

2 When I lay me down to sleep:
angels watching over me, my Lord.
I Pray the Lord my soul to keep,
angels watching over me.
All night, all day,
Angles watching over me, my Lord.
All night, all day,
Angles watching over me

3 If I die before I wake:
angels watching over me, my Lord.
I Pray the Lord my soul to take,
angels watching over me.
All night, all day,
Angles watching over me, my Lord.
All night, all day,
Angles watching over me
Gebed

Bijbellezing Lukas 12: 13-21
13Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 16En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, 17en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, 19en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. 20Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 21Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

Zingen Psalm 119: 5 en 6
5 Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord.
Leid mij in ‘t licht van uw verordeningen.
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort
het hoge recht van uw verbond bezingen.

6 O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.
Verkondiging

Zingen Gezang 465: 1 en 4
1 Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die ‘k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.

4 O mocht ik U beminnen
gelijk Gij mij bemint,
laat heil’ge vrees van binnen
mij leiden als uw kind!
Mocht ik die rijkdom winnen,
die roest noch mot verslindt,
en werden nooit mijn zinnen
door ijd’le glans verblind!

Gebed

Collecte

Zingen Hemelhoog 562: 1, 4 en 5
1 Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,
U al mijn gedachten en verlangens kent,
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent,
mijn Vader, dank U wel.

Mijn woorden schieten vaak te kort, o Heer,
wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer,
‘k ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer,
mijn Vader, dank U wel.

Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,
dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan,
dat ik U in dit lied van harte danken kan,
mijn Vader, dank U wel.

Zegen

Last modified: 13 januari 2021