Kerk Zijn
Sacramenten

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.’

Matteüs 28: 19-20

Heilige Doop

Waarom dopen wij?

In de Bijbel lees je hoe de Heer mensen opzoekt en een verbond met hen sluit. Bij zo’n officiële verbintenis hoort een passend teken, een sacrament of heilige handeling. In het Oude Testament was dat de besnijdenis maar dat verandert na de komst van Jezus Christus. Hij geeft, voordat Hij terugkeert naar de hemel, aan Zijn leerlingen de opdracht om iedereen die in Hem gelooft te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De doop maakt de bijzondere band tussen God en gelovige zichtbaar en tastbaar. Hij verbindt Zijn naam aan die van ons. De doop is dus een plechtige maar ook een feestelijke gebeurtenis waarbij je officieel verwelkomd wordt in Gods gezin: de christelijke gemeente. Bij de doop word je eraan herinnerd dat God je Vader is, Jezus Christus je Verlosser en de Heilige Geest de Vernieuwer van je leven.

De doop maakt ook zichtbaar dat dit niet vanzelfsprekend is. Want om als mens bij God te kunnen horen moet je rein zijn en dat zijn wij niet door onze zonde en schuld. Maar Jezus Christus heeft aan het kruis onze ongerechtigheid op Zich genomen. De doop maakt zichtbaar dat je ‘oude’ mens met Hem het graf is ingegaan en je met Hem op mag staan tot een nieuw en heilig leven. Het water van de doop maakt dat zichtbaar, je wordt gered door Zijn genade alleen. Het water van de doop verwijst naar die wonderlijke reiniging die aan gelovigen wordt voltrokken. Zoals je je lichaam reinigt van zweet en vuil, zo wast Jezus Christus je van je zonde en ongerechtigheid.

Met de doop staan we dus in een lange en een mooie traditie die begonnen is met de opdracht van Jezus Christus aan Zijn leerlingen. Wie gedoopt is maakt deel uit van Gods eeuwenoude en wereldwijde beweging: de christelijke kerk.

Hoe dopen wij?

Wij geloven dat de Heer altijd de eerste is en het initiatief voor dat verbond bij Hem ligt. Dat werd in het Oude Testament zichtbaar gemaakt door de besnijdenis. In die lijn dopen wij kinderen, zij mogen immers zo jong als ze zijn al deel uitmaken van het verbond in Jezus Christus. Voor wie op latere leeftijd tot geloof komt geldt hetzelfde, en ook zij worden gedoopt en worden daarmee officieel lid van Gods gezin: de kerkelijke gemeente. De doop wordt voorafgegaan door een catechese en vindt plaats tijdens de zondagse eredienst. Het is immers niet alleen iets tussen God en de dopeling, en ook niet alleen maar een familieaangelegenheid; de gemeente treedt op als getuige en belooft dat zij medeverantwoordelijkheid neemt voor de inwijding van de dopeling in het geloof. Voor de andere christenen is de dienst ook een herinnering aan haar eigen doop en worden zij herinnerd aan de beloften die God ook aan hen heeft gedaan.

Praktische informatie

De Heilige Doop wordt op aanvraag bediend. Ouders, die hun kindje ten doop willen houden, kunnen dit aangeven bij hun ouderling of onze predikant, ds. F.A.J. Heikoop. Zij zullen een afspraak maken voor een doopgesprek. De doop wordt verricht door de eigen predikant en bij voorkeur in een gezinsdienst. (in principe elke eerste zondag van de maand)

In bijzondere gevallen kan om zwaarwegende pastorale redenen hiervan worden afgeweken. De beslissing hierover wordt genomen door de kerkenraad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact via predikant@sijpekerk.nl of de scriba scriba@sijpekerk.nl

‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: Dit is Mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw om Mij te gedenken.’

1 Korintiërs 11: 23-24

Heilig Avondmaal

Waarom vieren wij de Maaltijd van de Heer?

In de Bijbel lees je hoe Jezus Christus in de nacht voordat Hij moet sterven het Pascha met Zijn leerlingen viert. Tijdens deze maaltijd werden zij als joden herinnerd aan de bevrijding van Israël uit de slavernij in Egypte. Jezus geeft echter een nieuwe betekenis aan het brood en de wijn door er een verwijzing van te maken naar Zijn dood en opstanding. Het brood herinnert ons aan Zijn lichaam dat gebroken is voor onze zonden en de wijn wijst op Zijn bloed dat vergoten werd om een nieuw verbond te sluiten tussen God en mens. Ook met het vieren van het heilig Avondmaal staan we in een lange en rijke traditie die terug te voeren is op het Nieuwe Testament.

Het Avondmaal is een sacrament of heilige handeling waarbij God Zijn liefde en genade zichtbaar en tastbaar maakt.

 

Bij het heilig Avondmaal gedenken en vieren we dat Jezus Christus ons bevrijd heeft uit de slavernij van zonde en schuld. Door Zijn liefde tot in de dood zijn wij als mensen in de vrijheid gezet. Het avondmaal is dus niet alleen een moment om terug te denken aan wat de Heer heeft gedaan, maar ook om te overdenken wat dit voor jou en je leven in het hier en nu betekent. Omdat God ons heeft vergeven kunnen ook wij anderen vergeven, omdat wij liefde hebben ontvangen kunnen we ook liefde geven. Het Evangelie van Gods genade maakt je een ander mens. Op die manier worden brood en wijn ook voedsel voor onderweg: we worden gesterkt en bemoedigd door God, niet in de laatste plaats doordat we mogen weten dat straks als de hemel open gaat we opnieuw aan tafel mogen zitten met Jezus Christus aan het hoofd om te vieren dat alle zonden en zorgen voorgoed verleden tijd zijn en de eeuwigheid met Hem door mogen brengen.

Hoe vieren wij deze heilige Maaltijd?

Wij proberen in onze viering van het heilig Avondmaal zo dicht mogelijk bij de Bijbelse wortels te blijven en daarom zitten we aan een tafel net zoals Jezus Christus en Zijn leerlingen. De tafelgemeenschap is vanaf het allereerste begin van de kerk een belangrijk element van de viering geweest. Niet alleen is samen eten een bijzondere vorm van verbondenheid omdat alle verschillen weg mogen vallen door het geloof in Jezus Christus, maar aan tafel zitten is ook een symbool van de rust die je als mens mag vinden bij Hem.

Bij de viering van het heilig Avondmaal worden de belijdende leden uitgenodigd om naar voren te komen en plaats te nemen aan de tafel. Door op te staan belijden we dat wij niet zonder de liefde en de genade van Jezus Christus kunnen. Door samen met anderen aan te zitten belijden we dat we die ander uit de hand van God hebben ontvangen als broeder en zuster in het geloof. Tijdens de viering worden er ook gaven ingezameld om iets van onze dankbaarheid te tonen voor Gods trouw en goedheid. Met de opbrengst wordt onze naaste in nood geholpen zoals dat vanaf het allereerste begin van de kerk werd gedaan door de gemeente.

Iedereen die gelooft dat Jezus Christus is gestorven voor zijn of haar zonden is welkom aan Zijn tafel. In onze kerk verbinden we dit met de openbare belijdenis van het geloof. Immers wie belijdt dat Jezus Christus de Heer is wil hier ook voor Zijn gemeente van getuigen. Dit is een enorme bemoediging voor de andere gelovigen maar vooral ook een lofprijzing van God.

Wanneer vieren wij het heilig Avondmaal?

 
Vieringen in de kerk

Vijfmaal per jaar wordt het heilig Avondmaal gevierd. Het staat dus open voor de belijdende leden van onze gemeente en voor belijdende leden die in hun eigen gemeente of kerk tot de Maaltijd van de Heer zijn toegelaten. In de (ochtend)diensten op de zondag voorafgaande aan de viering van het heilig Avondmaal wordt voorbereiding gehouden.

Op de zondagen dat dit sacrament wordt bediend is er ‘s morgens viering van het heilig Avondmaal en ‘s avonds voortzetting van het heilig Avondmaal en dankzegging.

Goed om te weten:
Indien gewenst (bijvoorbeeld om gezondheidsredenen of in geval van zwangerschap) kunt u bij de diakenen aangeven druivensap te willen gebruiken in plaats van de avondsmaalswijn.

Thuisvieringen

Bij gemeenteleden die niet meer in staat zijn naar de kerk te komen, kan het Avondmaal thuis bediend worden. U kunt in zo’n geval contact opnemen met uw ouderling.

Contact via predikant@sijpekerk.nl of de scriba scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''