Geven
ANBI

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland, waar wij onderdeel van zijn, is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Vanwege deze ANBI-status is elke gemeente, diaconie en classicale vergadering verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening, begroting en jaarverslag. Dus wij ook…

 

Hieronder de betreffende informatie:

 

Naam van de gemeente:

Hervormde Gemeente Loosdrecht en Diaconie Hervormde Gemeente Loosdrecht

 

RSIN- of fiscaalnummer:

RSIN kerk: 825837133
RSIN diaconie: 825888542

 

KvK-nummer:

76411451

 

Bankrekeningnummers:

Diaconie: NL18RABO0336900228

Kerk: NL13RABO0373709781

ZWO: NL58RABO0373742630

 

Contactgegevens:

Correspondentieadres: Postbus 139, 1230 AC, Loosdrecht
Adres kerkgebouw: Nieuw-Loosdrechtsedijk 171, 1231 KS, Loosdrecht
Website: sijpekerk.nl

 

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers uit deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad minimaal twintig leden die worden voorgedragen door de belijdende leden van de kerkelijke gemeente.

 

Missie:

De missie van de Hervormde Gemeente Loosdrecht  is verwoord in het beleidsplan 2020-2024 en luidt als volgt:

”De gemeente wil in haar doen en laten gelovig en vertrouwend Jezus volgen, onze Verlosser en opgestane Heer. We zijn een gemeenschap die leeft van en uit Gods liefde in Christus. We willen daarom in die liefde samenleven en daarvan naar binnen en naar buiten getuigen, geïnspireerd door de Heilige Geest. Daarbij staat het verlossend werk van Christus Jezus centraal.

Wat de landelijke kerk schrijft over wat zij gelooft en belijdt en hoe dit de basis vormt van onze kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën leest u hier.


Beleidsplan:

Het beleidsplan 2020-2024 van de Hervormde Gemeente Loosdrecht kunt hier vinden.

 

Beloningenbeleid:

De beloning van onze predikant is geregeld in de GRRP (Generale Regeling Rechtspositie Predikanten). Kerkenraadsleden en de meeste vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden pro deo. Zie hier de regeling.

 

Verslag activiteiten:

De vele activiteiten die in de gemeente plaatsvinden, worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad ‘De Kerkklok’ en op deze website. De kerkdiensten en actuele mededelingen zijn elke zondag te bekijken en te beluisteren via ons YouTube-kanaal en kerkomroep.nl

 

Voorgenomen bestedingen en financiële verantwoording:

De begroting en jaarrekening van de Hervormde Gemeente Loosdrecht en van de Diaconie Hervormde Gemeente Loosdrecht zijn openbaar en te verkrijgen via het college van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen.

‘Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.’

Psalm 112:5 (NBV)

Concept Jaarrekening Hervormde Gemeente Loosdrecht

Opgesteld door het college van kerkrentmeesters:

 

 

Deze concept jaarrekening is goedgekeurd door de kerkenraad in de vergadering van 1 mei en ligt nu aan de gemeente voor, ter inzage.
Na deze inzagetermijn en zonder verdere op- of aanmerkingen zal deze jaarrekening definitief vastgesteld worden.

 

Mocht u vragen, op- of aanmerkingen hebben kunt u deze naar de scriba sturen: scriba@sijpekerk.nl 

Concept Jaarrekening Diaconie Hervormde Gemeente Loosdrecht

Opgesteld door het college van diakenen:

 

 

Ook deze concept jaarrekening is goedgekeurd door de kerkenraad en ligt nu aan de gemeente voor, ter inzage. Hopelijk kan daarna ook deze rekening definitief vastgesteld worden.
Mocht u vragen, op- of aanmerkingen hebben kunt u deze naar de scriba sturen: scriba@sijpekerk.nl