Actueel
Lied en Woord van de maand

‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.’

Kolossenzen 3:16

Elke maand komen een lied (uit het Liedboek of Hemelhoog) en een tekst uit de Bijbel in de schijnwerpers te staan.

Het is belangrijk om Gods Woord te kennen en het is geweldig om voor onze Heer te zingen. Daarom leren we elke maand een lied en een Bijbeltekst. We oefenen deze tijdens de dienst(en) op zondag en natuurlijk helpt het als je dat ook thuis doet.

Kies voor het leren van de tekst een vertaling die je prettig vindt. Als je de tekst elke dag een keer leest dan ken je deze zo uit het hoofd!

 

Tijdens de gezinsdiensten op de eerste zondag van de maand wordt de nieuwe tekst onder de aandacht gebracht. Ook het nieuwe lied van de maand wordt dan gezongen. Hieronder het overzicht voor het 2023.

Lied van de maand

Januari | Hemelhoog lied 16| ‘Als een hert’

Februari | Hemelhoog 299 | ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven’

Maart | Hemelhoog 196 | ‘Omdat U zoveel van mij hield’

April | Hemelhoog 603| ‘Juich voor de Heer’ – Mijn Jezus, mijn Redder

Mei | Hemelhoog 247 | ‘God die alles maakte’

Juni | Hemelhoog 479| ‘Heer, U bent mijn leven’

Juli | Hemelhoog 718 | ‘En de Geest en de bruid zeggen ‘kom!

Augustus | Geen lied van de maand

September | Psalm 118 vers 1 | ‘Laat ieders Heren goedheid prijzen, 

Oktober | Hemelhoog 275 | Heer, ik kom tot U

November | Gezang 442 | Jezus, ga ons voor

December | Hemelhoog 157 | Wij trekken in een lange stoet

 

Woord van de maand

Januari | Psalm 16: 2

Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,

mijn geluk, niemand gaat U te boven

Februari | Galaten 2: 20a

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.

Maart | Johannes 10: 11

Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen

April | Handelingen 4: 12

Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt

Mei | Psalm 121: 1 en 2

Ik sla mijn ogen op naar de bergen.

Van waar komt mijn hulp? 

Mijn hulp komt van de HEER,

die hemel en aarde gemaakt heeft

 Juni | Johannes 14: 6

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’

Juli | Jesaja 43: 1

Welnu, dit zegt de Heer, die jou schiep, Jakob, die jou vormde Israël: wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!

Augustus | Geen woord van de maand

September | Johannes 10: 7

Daarom vervolgde Hij: ‘werkelijk, Ik verzeker u, Ik ben de deur voor de schapen.’

Oktober Johannes 8: 12

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

November |Mattheüs 28: 20

En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houdt dit voor ogen: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

December | Lukas 2: 14

‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’

 

 

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''