Actueel
Lied en Woord van de maand

‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.’

Kolossenzen 3:16

Elke maand komen een lied (uit het Liedboek of Hemelhoog) en een tekst uit de Bijbel in de schijnwerpers te staan.

Het is belangrijk om Gods Woord te kennen en het is geweldig om voor onze Heer te zingen. Daarom leren we elke maand een lied en een Bijbeltekst. We oefenen deze tijdens de dienst(en) op zondag en natuurlijk helpt het als je dat ook thuis doet.

Kies voor het leren van de tekst een vertaling die je prettig vindt. Als je de tekst elke dag een keer leest dan ken je deze zo uit het hoofd!

 

Tijdens de gezinsdiensten op de eerste zondag van de maand wordt de nieuwe tekst onder de aandacht gebracht. Ook het nieuwe lied van de maand wordt dan gezongen. Hieronder het overzicht voor het 2022.

Lied van de maand

Januari | Gezang 117: 3 en 5 | ‘Ver van de troon der tronen’

Februari | Hemelhoog 687: 1 en 2 | ‘Maak ons tot een stralend licht’

Maart | Psalm 2: 4 | ‘O machtigen, o koningen, weest wijs’

April | Gezang 451: 2 | ‘Alzo lief had God de wereld’

Mei | Gezang 217: 1 en 2 | ‘Jezus leeft en ik met Hem’

Juni | Psalm 51: 5 | ‘Schep in mij, o God, een hart dat leeft in ‘t licht’

Juli | Gezang 437: 1 en 2 | ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht’

Augustus | Geen lied van de maand

September | Hemelhoog 295: 1 en 3 | ‘Doorgrond mijn hart”

Oktober | Psalm 27: 7 | ‘O als ik niet met opgeheven hoofde’

November | Hemelhoog 436 | ‘U bent mijn schuilplaats Heer’

December | Gezang 125: 1 en 5 | ‘O kom, o kom, Immanuël’

 

Woord van de maand

Januari | Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Februari | Matteüs 5: 16

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Maart | Marcus 9: 7

Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem.’

April | Romeinen 3: 22

God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid.

Mei | 2 Timoteüs 2: 8

Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt.

Juni | Joël 3: 1

Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien.        

Juli | Romeinen 12: 2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Augustus | Geen woord van de maand

September Spreuken 4: 23

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Oktober Hebreeën 11: 1

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

November Psalm 46: 2

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood.

December | Matteüs 1: 23b

Een men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent “God met ons”.

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''