Actueel
Lied en Woord van de maand

‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.’

Kolossenzen 3:16

Elke maand komen een lied (uit het Liedboek of Hemelhoog) en een tekst uit de Bijbel in de schijnwerpers te staan.

Het is belangrijk om Gods Woord te kennen en het is geweldig om voor onze Heer te zingen. Daarom leren we elke maand een lied en een Bijbeltekst. We oefenen deze tijdens de dienst(en) op zondag en natuurlijk helpt het als je dat ook thuis doet.

Kies voor het leren van de tekst een vertaling die je prettig vindt. Als je de tekst elke dag een keer leest dan ken je deze zo uit het hoofd!

 

Tijdens de gezinsdiensten op de eerste zondag van de maand wordt de nieuwe tekst onder de aandacht gebracht. Ook het nieuwe lied van de maand wordt dan gezongen. Hieronder het overzicht voor het kerkelijk seizoen van september 2021 tot en met juli 2021:

Lied van de maand

September | Psalm 67: 1 en 3 | ‘God zij ons gunstig en genadig’

Oktober | Hemelhoog 366 | ‘Wie op de Heer vertrouwen’

November | Gezang 481: 1 en 4 | ‘O grote God die liefde zijt’

December | Hemelhoog 154: 1 en 3 | ‘Volheid van God’

Januari | Gezang 117: 3 en 5 | ‘Ver van de troon der tronen’

Februari | Hemelhoog 687: 1 en 2 | ‘Maak ons tot een stralend licht’

Maart | Psalm 2: 4 | ‘O machtigen, o koningen, weest wijs’

April | Gezang 451: 2 | ‘Alzo lief had God de wereld’

Mei | Gezang 217: 1 en 2 | ‘Jezus leeft en ik met Hem’

Juni | Psalm 51: 5 | ‘Schep in mij, o God, een hart dat leeft in ‘t licht’

Juli | Gezang 437: 1 en 2 | ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht’

Woord van de maand

September | Johannes 15: 16

Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.

Oktober | Jesaja 44: 6

Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder, de HEER van de hemelse machten: Ik ben de eerste en de laatste, er is geen god buiten mij.

November | 1 Johannes 4: 19

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

December: | Jesaja 9: 5

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Januari | Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Februari | Matteüs 5: 16

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Maart | Marcus 9: 7

Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem.’

April | Romeinen 3: 22

God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid.

Mei | 2 Timoteüs 2: 8

Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt.

Juni | Joël 3: 1

Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien.        

Juli | Romeinen 12: 2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''