Kerk Zijn
Belijdenis van het geloof

‘Toen vroeg Hij hun: En wie ben Ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus.’

Matteüs 16: 15-16

Op verschillende plaatsen in de Bijbel lees je dat mensen net zoals Petrus hun geloof belijden in de Heer. Meestal gebeurt dit spontaan maar vrijwel altijd omringd door andere gelovigen. Jezus Christus verbindt er zelfs een belofte aan: wie Mij erkent voor de mensen zal Ik ook erkennen bij Mijn Vader in de hemel. In de kerk hebben we hier een officiële vorm aan gegeven in de openbare belijdenis van het geloof.

Na een periode van onderwijs zeg je ja tegen God, je spreekt uit dat je bij Hem wil horen en leven naar Zijn wil. Belijdenis is een antwoord op je doop: God heeft Zich toen in het openbaar aan je verbonden, bij de belijdenis spreek je uit dat jij van jouw kant ook voluit voor de Heer wil gaan. Na je belijdenis krijg je stemrecht binnen de gemeente, ben je vrij om deel te nemen aan het heilig Avondmaal en kun je tot ambtsdrager verkozen worden.

De dienst waarin belijdenis wordt gedaan is niet alleen een hoogtepunt voor wie zijn geloof openlijk uitspreekt, maar ook voor de rest van de gemeente: het stemt tot dankbaarheid om te zien dat Gods Geest werkt in de harten van mensen en het aantal gelovigen uitbreidt.

 

Kijk hier voor belijdeniscatechese.

Voor vragen over belijdenis doen of catechese kun je terecht bij onze predikant predikant@sijpekerk.nl of de scriba scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''