Kerk zijn
Jaarthema

Sinds jaren wordt er binnen onze gemeente gewerkt met een jaarthema.

Om meer binding en samenhang tussen alle (werk)groepen, kringen en clubs binnen onze gemeente te realiseren willen weer elk jaar één thema centraal stellen. Het is onze hoop dat zo’n gezamenlijk thema een leidraad en ‘gemene deler‘ kan zijn.  Ook wordt er binnen de erediensten, de geloofsopvoeding en het Bijbelonderwijs aandacht besteed aan dit thema. Zo wordt het hopelijk makkelijker met elkaar te praten rondom Gods Woord en wordt het thema van allerlei kanten belicht en uitgediept.

In november 2022 heeft een groep gemeenteleden het “Luistertraject’ uitgerold. Een mooie mix van gemeenteleden is geïnterviewd ne hier zijn een aantal aandachtspunten uit naar voren gekomen. De kerkenraad heeft hier met aandachtig naar gekeken. een aantal acties zijn al ingezet en functioneren al. Maar er zijn punten waarbij de kerkenraad van mening is dat we hier hulp bij nodig hebben. 

De kerkenraad heeft ervoor gekozen een verkenning van het IZB-Focustraject te starten. Daarom hebben we voor dit seizoen geen thema gekozen maar zal wellicht het Focustraject centraal staan. Een traject waarbij de hele gemeente betrokken zal worden. Zo kan het uitstekend het jaarthema vervangen. 

Het doel van het verkenningstraject
• Welk verlangen leeft er binnen de gemeente?
• Natuurlijk’ willen we missionair zijn, maar….
• We willen wel verandering, maar willen niet veranderen
• Hoe zit dat nu precies hier in de gemeente?

 

 

‘Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.’

Efeziërs 4:15

‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling van het Koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt’.

Mattheüs 13 vers 52

‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Johannes 3 vers 16

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''