Kerk zijn
Jaarthema

Sinds jaren wordt er binnen onze gemeente gewerkt met een jaarthema. Dit jaar hebben we daar niet voor gekozen en ook de komende twee jaar, 2024 – 2025 en 2025 – 2026 gaan we dit niet doen. We hebber ervoor gekozen om als gemeente het het IZB-Focustraject te gaan volgen.

De motivatie hiervoor is: 

  • Gemeente brede verdieping van het geloof, waarbij Jezus Christus centraal staat.
  • Een sterker missionair bewustzijn in het dagelijks leven van gemeenteleden individueel, maar ook van de gemeente als geheel.
  • Versterken van betrokkenheid van gemeenteleden bij kerkdiensten, kringen en andere activiteiten in het kader van vorming en toerusting.
  • Toerusting van gemeenteleden om heet geloof in hun dagelijks leven in de praktijk te brengen en in woorden ne daden te delen met anderen.
  • Toerusting van de kerkenraad op het gebied van geestelijk leidinggeven.

Kortom: Dit is een tweejarig traject waarin we gemeente-breed o.a. in gesprek gaan over thema’s die raken aan het volgen van Jezus in de concrete context van elke dag. 

Het belangrijkste doel tot de zomer van 2024: 

  • Het uitrollen van het blok ‘Start’ in de gemeente, op zo’n manier dat zoveel mogelijk gemeenteleden kennis kunnen maken met Focus en haar werkwijze.

Focus blok ‘Start’

Om alvast kennis te maken met Focus willen we in aanloop op het nieuwe seizoen alvast het Focus Katern ‘Start!’ introduceren. Vanaf maart zullen we in diensten en centrale kringavonden de thema’s uit dit katern bespreken. We zetten dus tijdelijk een tweede kringstructuur op naast de bestaande huiskringen. Dit doen we om twee redenen. Allereerst om de bestaande huiskringen niet te “storen” in de gesprekken en thema’s die nu besproken worden. En in de tweede plaats om zo veel mogelijk gemeenteleden – ook zij die nu niet deelnemen aan de kringen – de gelegenheid te geven om met focus en met kringgesprekken kennis te maken.

Hieronder staan de data voor de themadiensten en de centrale kringavonden.

Thema

Kerkdienst

Centrale Kringavond

Gesprek 1: Ont-moeten

Gesprek 2: Verwondering

Gesprek 3: Verlegenheid

Gesprek 4: Verlangen

Gesprek 5: Verwachting

10 maart

14 april

5 mei

2 juni

16 juni

Dinsdag 12 maart

Woensdag 17 april

Maandag 6 mei

Maandag 3 juni

Donderdag 20 juni


In de eredienst van zondagochtend 10 maart zal onze trajectbegeleider, ds. Dick Wolters voorgaan.

De centrale kringavonden zullen gehouden worden in de kerk van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur. De katernen ‘Start’ zijn op 10 en 12 maart in de kerk verkrijgbaar. Ze kosten € 5,- per stuk. Verdere informatie verschijnt in de app en in de weekbrief. Als er vragen zijn, kun je contact opnemen met Marcelle van Schoonhoven.

We bidden om een gezegend traject met de hele gemeente.

‘Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.’

Efeziërs 4:15

‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling van het Koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt’.

Mattheüs 13 vers 52

‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Johannes 3 vers 16

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''