ZWO-commissie

De ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) is een ondersteunend orgaan van de kerkenraad, om de hele gemeente bewust te maken van de zendingsopdracht en hieruit ook te handelen.

De liefde van Jezus Christus moet worden gedeeld, niet alleen met woorden maar ook met daden, waarbij ook de zelfredzaamheid moet worden bevorderd op plaatsen waar niemand hulp biedt. Tegelijk moet ook sprake zijn van wederkerigheid, dat we door het discipelschap leren van onze broeders en zusters uit andere landen.

 

De commissie bestaat uit drie leden en een afgevaardigde van de diaconie. De belangrijkste activiteiten van de commissie zijn:

  • de gemeente voorlichten over de collectebestemmingen door
         middel van bijvoorbeeld publicaties;
  • de gemeente inlichten over en betrekken bij het door de ZWO-
         commissie gekozen gemeenteproject; 
  • geld inzamelen voor het project door middel van diverse acties
         en opbrengsten uit collectes en zendingsbussen;
  • steun verlenen aan incidentele acties en doelen.

Oliebollenactie 30 december 2022

Dit jaar hoopt de ZWO commissie een oliebollenactie te organiseren. We verkopen oliebollen van een vermaarde bakker – uit de nabije omgeving – die bereid is om de bollen tegen kostprijs aan ons te leveren.

De volledige opbrengst van deze actie is bestemd voor het Leger des Heils bij hun hulp aan dakloze mensen in Nederland.

U/jij kunt alvast voorproeven op zondag 4 december, waar wij een gratis oliebol aanbieden bij de koffie, in de Oude Pastorie.

Vanaf die zondag is er ook de mogelijkheid om het bestelformulier hiernaast in te vullen. Dit formulier ligt ook achter in de kerk. T/m zondag 18 december kunt u dit formulier inleveren in de daarvoor bestemde doos achter in de kerk. Mailt of belt u liever; mail dan naar Adrie Machielse: a3m@hetnet.nl of bel met haar: 035-582 7422. Opgeven kan tot uiterlijk 20 december.

 

Hartelijke groet van de ZWO-commissie
Adrie Machielse, Hanny Schram, Marijke van Henten en Meta Drost

 

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''