ZWO-commissie

De ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) is een ondersteunend orgaan van de kerkenraad, om de hele gemeente bewust te maken van de zendingsopdracht en hieruit ook te handelen.

De liefde van Jezus Christus moet worden gedeeld, niet alleen met woorden maar ook met daden, waarbij ook de zelfredzaamheid moet worden bevorderd op plaatsen waar niemand hulp biedt. Tegelijk moet ook sprake zijn van wederkerigheid, dat we door het discipelschap leren van onze broeders en zusters uit andere landen.

 

De commissie bestaat uit drie leden en een afgevaardigde van de diaconie. De belangrijkste activiteiten van de commissie zijn:

  • de gemeente voorlichten over de collectebestemmingen door
         middel van bijvoorbeeld publicaties;
  • de gemeente inlichten over en betrekken bij het door de ZWO-
         commissie gekozen gemeenteproject; 
  • geld inzamelen voor het project door middel van diverse acties
         en opbrengsten uit collectes en zendingsbussen;
  • steun verlenen aan incidentele acties en doelen.

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''