ZWO-commissie

De ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) is een ondersteunend orgaan van de kerkenraad, om de hele gemeente bewust te maken van de zendingsopdracht en hieruit ook te handelen.

De liefde van Jezus Christus moet worden gedeeld, niet alleen met woorden maar ook met daden, waarbij ook de zelfredzaamheid moet worden bevorderd op plaatsen waar niemand hulp biedt. Tegelijk moet ook sprake zijn van wederkerigheid, dat we door het discipelschap leren van onze broeders en zusters uit andere landen.

 

De commissie bestaat uit drie leden en een afgevaardigde van de diaconie. De belangrijkste activiteiten van de commissie zijn:

  • de gemeente voorlichten over de collectebestemmingen door
         middel van bijvoorbeeld publicaties;
  • de gemeente inlichten over en betrekken bij het door de ZWO-
         commissie gekozen gemeenteproject; 
  • geld inzamelen voor het project door middel van diverse acties
         en opbrengsten uit collectes en zendingsbussen;
  • steun verlenen aan incidentele acties en doelen.

Oliebollenactie 2023

Ook dit jaar hoopt de ZWO commissie een oliebollenactie te organiseren. We verkopen oliebollen van dezelfde vermaarde bakker – uit de nabije omgeving – als vorig jaar, die bereid is om de oliebollen tegen kostprijs aan ons te leveren. De volledige opbrengst van deze actie is dus bestemd voor de kerstactie van stichting Sofak. Stichting Sofak helpt en begeleidt kerken van migranten.

 

“Ook dit jaar weer geven we de kerken de gelegenheid iets extra’s te doen voor hun gemeenteleden die het bepaald niet breed hebben. Immers het zijn vaak mensen die een kleine uitkering ontvangen en soms zelfs helemaal niet. We stellen ze in staat om een kerstpakket samen te stellen of een kerstdiner gezamenlijk te houden en hebben daarvoor een bedrag per gemeentelid beschikbaar gesteld. We proberen elke aanvraag te honoreren, maar dat lukt niet altijd omdat ook onze fondsen beperkt zijn. Volgens ons is deze actie een goed voorbeeld van hoe we elkaar als broeders en zusters vanuit verschillende culturele achtergronden kunnen helpen”.

 

Zondag 10 december worden bestelformulieren uitgedeeld voorafgaand aan de dienst. Ook vindt u/jij formulieren achter in de kerk en op de website. U/jij kunt dit formulier inleveren in de daarvoor bestemde doos achter in de kerk. Mailt of belt u/jij liever; mail dan naar Adrie Machielse. of bel met haar: 035-582 7422. Opgeven kan uiterlijk t/m 24 december.

 

Hartelijke groet van de ZWO-commissie Adrie, Hanny, Marijke en Meta

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''