Kerkenwerk
Diakenen

Diaconie

Vanuit onze christelijke opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf, willen wij hulp en aandacht geven aan mensen of groepen van mensen die dat nodig hebben. Daarbij willen wij vooral vergeten en/of veronachtzaamde mensen of groepen die verdrukt of in de knel zijn geraakt bijstaan waar mogelijk. Deze taak ligt binnen de gemeente maar zeker ook daarbuiten, dichtbij en ver weg.

De dienst aan de naaste begint daarom zichtbaar aan de avondmaalstafel. Wij zijn aan Zijn Tafel dienstbaar aan anderen, om bij de tekenen van brood en wijn, symbool voor het offer van Christus, aan te zitten. Om de mensen bij de tekenen te brengen en de tekenen bij de mensen. Om dat werk goed te kunnen doen is het nodig zowel over menskracht als over financiële middelen te beschikken.

 

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’, dat betekent dienst of dienen.

De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen. Jezus Christus is het uitdrukkelijke voorbeeld hiervan. Uit volkomen liefde gaf Hij zijn leven, een leven waarin Hij bij uitstek oog had voor wie arm en kwetsbaar is – hét voorbeeld voor ons!

Onze diakenen zijn

Daan Aalberts (voorzitter)

Margot Hennipman

Wytse Lamme (penningmeester)

Adrie Machielse (secretaris)

 

Anneke van Henten (diaken met een bijzonder opdracht: scriba)

De diaconie heeft haar Bijbelse opdracht om samen met de gemeente gestalte te geven aan het diaconale werk, onder woorden proberen te brengen in het Diaconaal werkplan. Zij gebruiken dit plan als ‘werkplan’ om hun werk richting te geven, maar ook om het te evalueren.

Bankrekening diaconie

NL18RABO0336900228 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Loosdrecht

‘Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’

Matteüs 25: 34 tot 37

Contact via scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''