Kerkenwerk
Kerkenraad

Onze gemeente behoort tot de classis Utrecht van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en is onderdeel van de ring Breukelen.

De kerkenraad is het bestuur van de kerk en is geroepen om geestelijk leiding te geven aan de gemeente. De kerkenraadsleden worden gekozen op voordracht van de gemeente, volgens de regels van de Kerkorde van de PKN.

De kerkenraad bestaat  uit 1 predikant 9 ouderlingen waaronder 1 jeugdouderlingen, 4 ouderling-kerkrentmeesters en 7 diakenen, waarvan 1 scriba-diaken. 

Ds. F.A.J. Heikoop is als predikant aan onze gemeente verbonden. Prop. M. F. van Schoonhoven is als kerkelijk werker in onze gemeente werkzaam. Preses van de kerkenraad is ouderling René Schouten van der Velden en Anneke van Henten-van Buren is diaken-scriba.

Gegeven door God

Waarom een kerkenraad? De kerkenraad is voor alles bedoeld om de gemeente te helpen écht een geloofsgemeenschap te laten zijn en blijven. De kerkenraad is daarom zoveel meer dan het bestuur van een vereniging van gelovigen. Het is een middel van God om voor zijn kinderen te zorgen, hun tot hun doel te laten komen en te laten getuigen van het Evangelie.

Zo zet God mensen in voor Zijn plan met deze wereld, op weg naar Zijn Koninkrijk.

 

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant(en), ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel bij aan de opbouw van de kerkelijke gemeente.

 

De kerkenraad heeft de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten en geeft leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld. Dat leidinggeven is in de eerste plaats ‘geestelijk leiding’ geven, wat bestaat uit het dienen, inspireren en sturen van de gemeente. Zodat de gemeente kan groeien in het geloof. Daarnaast heeft het leiding geven natuurlijk ook praktische kanten.

Geroepen door God

De kerkenraad is voor de kerkelijke gemeente niet hetzelfde als de gemeenteraad van de burgerlijke gemeente. Ambtsdragers zijn niet gekozen als vertegenwoordigers uit de kerkelijke gemeente, maar ze worden uit de gemeente, door God (via mensen) geroepen tot het ambt. Ambtsdragers hebben een bemiddelende functie: in hun dienstwerk vertegenwoordigen ze Christus naar de gemeente, en de gemeente richting Christus. De ambtsdragersverkiezingen zijn om die reden een geestelijk proces, waarbij Gods leiding onmisbaar is.

Een ambtsdrager is dan ook geen bijzonder mens, maar een gemeentelid met een bijzondere opdracht. De Heer geeft gaven en talenten om die roeping uit te kunnen voeren. Onderdeel van die opdracht is wel om een voorbeeld te zijn.

De kerkenraad hoeft in tegenstelling tot een gemeenteraad dan ook geen afspiegeling te zijn van de gemeente, iedere ambtsdragers draagt verantwoordelijkheid voor het geheel en vertegenwoordigt dus niet een deel van de gemeente.

Werkwijze en samenstelling

Alle ambtsdragers samen vormen de kerkenraad. Om de samenwerking binnen en met de kerkenraad optimaal tot zijn recht te laten komen zijn de taken verdeeld.

Moderamen

Het moderamen, in de volksmond ook wel dagelijks bestuur genoemd, wordt gevormd door ds. F.A.J. Heikoop, preses Goof Mur, scriba Anneke van Henten, Daan Aalberts, Johan van de Koppel en Marlies Wendt, respectievelijk voorzitter van de diaconie, pastoraal ouderling en voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Het moderamen wordt aan het begin van elk kalenderjaar gekozen door de kerkenraad.

De taak van het moderamen is het vaststellen van de agenda voor de kerkenraadsvergaderingen en het behandelen van zaken waarbij uitstel niet mogelijk is. Daarbuiten neemt het moderamen zelfstandig geen besluiten.

Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers van de gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor zorg aan en opzicht over de gemeenteleden binnen de gemeente door de erediensten, bezinning, toerusting, geloofsgesprek en gebed.

De kerkenraad vergadert 10 keer per jaar en indien noodzakelijk extra.

De kerkenraad moet de gemeente over belangrijke zaken raadplegen en zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente. Om welke thema’s dit gaat is vastgelegd in de plaatselijke regeling van de gemeente.

Meer informatie over deze structuur vindt u hier.

Wat doen onze ambtsdragers?

De kerkorde van de PKN omschrijft dit allesomvattend:

 

Ouderlingen | De ouderlingen zijn in het bijzonder geroepen tot de zorg voor de gemeente als gemeenschap, het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten, de herderlijke zorg en het opzicht en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en zij die daartoe zijn aangewezen bovendien tot de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard.

Onze ouderlingen hebben dus primair de taak inhoud te geven aan de pastorale zorg voor onze gemeente. Daarin worden zij ondersteund door pastoraal medewerkers en bezoekvrijwilligers.

Ook draagt de ouderling samen met de diaken de verantwoordelijkheid voor de eredienst.

Daarnaast zijn onze ouderlingen medeverantwoordelijk voor het beleid binnen de gemeente.

> Wie zijn onze ouderlingen? En wat doen zij?

 

Diakenen | zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

 

Onze diakenen hebben primair de zorg voor de viering van het heilig Avondmaal naast het inzamelen en uitdelen van ‘liefdegaven’ – geld en goederen voor het goede doel. Met deze liefdegaven zorgen de diakenen voor kwetsbare mensen en mensen in kwetsbare situaties, binnen en buiten de gemeente, dichtbij en ver weg.

> Wie zijn onze diakenen?

 

Ouderlingen-kerkrentmeesters | delen in de ‘gewone’ taken van de andere ouderlingen en hebben dus de zorg voor de gemeente als gemeenschap, het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten, maar hebben vrijstelling van de herderlijke zorg en het opzicht en de toerusting van de gemeente.

Daarnaast is hun in het bijzonder toevertrouwd de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard en de zorg voor de registers van de gemeente, als ledenregister, doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.

Het college van kerkrentmeesters ziet het als haar voornaamste taak om ondersteunend bezig te zijn bij het verwezenlijken van de opdracht die wij ons als gemeente stellen: De verkondiging van het Evangelie.

Het college heeft daarom als taak het beheer van de kerkelijke gelden, de roerende en onroerende goederen, de gebouwen en de ledenadministratie. Omdat er prioriteit wordt gegeven aan een optimale pastorale bearbeiding van de gemeente zitten de kerkrentmeesters zich in voor het instandhouden van de hiervoor benodigde predikantsplaats.

Het college streeft naar goed beheer en wil daarom zorgvuldig omgaan met de binnengekomen gelden, de goederen en de gebouwen. Ook draagt zij zorg voor de geldwerving voor beoogde plannen, die door de kerkenraad als geheel worden gedragen.

> Wie zijn onze ouderling-kerkrentmeesters?

Commissies

De kerkenraad wordt in haar taak om geestelijk en praktisch leiding te geven aan de gemeente bijgestaan door verschillende commissies en taakgroepen. Denk bijvoorbeeld aan de ZWO-commissie (zending), de HVD-commissie (bezoekvrijwilligers) en de Missionaire commissie, maar ook aan bijvoorbeeld jeugdclubs of kosters.

Deze commissies en taakgroepen worden allemaal in de kerkenraad vertegenwoordigd, hierdoor zijn de lijntjes kort.

Commissies worden ingesteld door de kerkenraad en de commissieleden worden door de kerkenraad benoemd.

‘Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus’.

1 Korintiërs 12 vers 12

Contact met de kerkenraad?

René Schouten van der Velden, Preses – preses@sijpekerk.nl

Anneke van Henten, Scriba – scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''