Kerk zijn
Beleidsplan

Zoals elk kerkgenootschap dat is aangesloten bij de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) is ook onze gemeente verplicht een Beleidsplan op te stellen. Dit staat beschreven in de kerkorde van de PKN.

 

In ordinantie 4 artikel 7 van de kerkorde staat als taak van de kerkenraad: ‘Het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente.’ Het beleidsplan geeft het kader aan voor de begrotingen van het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters. De begroting is een financiële vertaling van de plannen van de gemeente.

Zowel de kerkenraad, de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen als werkgroepen zijn verantwoordelijkheid voor het beleid.

‘Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.’

2 Petrus 1:5-7

Missie (Beleidsplan 2020-2024)

‘De gemeente wil in haar doen en laten gelovig en vertrouwend Jezus volgen, onze Verlosser en opgestane Heer. We zijn een gemeenschap die leeft van en uit Gods liefde in Christus. We willen daarom in die liefde samenleven en daarvan naar binnen en naar buiten getuigen, geïnspireerd door de Heilige Geest. Daarbij staat het verlossend werk van Christus Jezus centraal.’

Beleid is de vertaling van de visie, het verlangen, bijvoorbeeld het antwoord op de vraag wat voor kerkgemeenschap wij willen zijn. In het beleidsplan wordt vastgelegd hoe de gemeente van plan is deze visie te realiseren over een periode van vier jaar.

 

Het beleidsplan keert regelmatig terug op de agenda. Ook kan dit plan een plek hebben in het jaargesprek met onze predikanten.

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''