Mededelingen

Intochtslied Hemelhoog 641 ‘Ik kom in uw heiligdom binnen’ – tweemaal
Ik kom in uw heiligdom binnen,
‘t voorhangsel ga ik voorbij,
‘k breng U mijn offer, een zoete geur,
vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.
‘t Gaat nu alleen om uw eer.
‘t Reukwerk van mijn lofgezang
stijgt op in uw woning.
Ik kniel voor de troon van mijn koning.
Samen met mijn stem hef ik
ook mijn handen op tot U,

‘t loflied komt diep uit mijn hart.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
komen U toe, God van ’t heelal, voor eeuwig.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
Komen U toe, God van ‘t heelal.

Stil gebed – Votum – Groet

Thema: De hoogte en de diepte van de liefde van God

Zingen Gezang 95: 1 en 2
1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat, naar zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des Heil’gen Geestes geve
en de Messias bij ons intrek neme.
Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
de oorsprong van ons hart.

2 Dan zullen wij met alle heil’gen saam
in ‘t morgenlicht op hoge tinnen staan
en hoogte en diepte, lengte en breedte van
Gods heil doormeten mogen.
Dan kennen wij de liefde uit den hoge,
al gaat zij verre het verstand te boven.
Wij zullen tot de volle wasdom komen
in Gods verheven naam.

Wet van God

Zingen Psalm 119: 65 en 66
65 Al uw geboden zijn gerechtigheid.
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd;
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.

66 Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Gebed

Schriftlezing Efeze 3: 14-21
14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 20Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Zingen Psalm 93: 1 en 4
1 De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d’ aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Preek

Collecte

Formulier

Zingen Hemelhoog 370: 1 en 4 ‘k geloof in God, Hij is mijn Vader’
‘k Geloof in God Hij is mijn Vader,
almachtig Koning op zijn troon.
Schepper van hemel en van aarde,
en in zijn eengeboren Zoon,
die ik als mijn Verlosser eer;
in Jezus Christus, onze Heer.

Ook wordt de Geest door mij beleden.
‘k Geloof een kerk die God ons geeft,
ware gemeenschap van de heil’gen,
dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt
en dat ik leef in eeuwigheid.

Bediening

Schriftlezing Efeze 1: 15-23
15Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, 16dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 17Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Zingen Hemelhoog 380 ‘Jezus vol liefde’ – tweemaal
Jezus vol liefde,
U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht, o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk Heer,
heilig en rein,
dat U Heer, volkomen
steeds toegewijd zal zijn.

Formulier

Dankgebed

Zingen Gezang 444: 1, 2 en 3
1 Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2 Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw’ge, Ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan.
Alle eng’len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

3 Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

Zegen

Last modified: 19 juni 2021