Voorafgaande aan de dienst worden de volgende liederen gezongen

Lied 682: 1, 3 (Hemelhoog)
1 Laat heel de wereld het zien,
maak de volk’ren weer blij
door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem!
Liefde en recht zal Hij brengen op aard’,
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
‘t Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

3 Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor zijn naam.
Zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
tot de wereld het hoort:
Jezus regeert!
Liefde en recht zal Hij brengen op aard’,
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
‘t Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Gezang 242: 1, 2, 3
1 Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heilge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

2 O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

3 In ‘t lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.

Gezang 78: 1, 2, 4
1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ‘k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in ‘t licht en rijpt voor God.

Lied 222 (Hemelhoog)
Refrein
Door de kracht, door de kracht
van de heilige Geest,
door de kracht, door de kracht
van de God die geneest.
Die er is, die zal zijn en die is geweest.
Vieren wij feest met elkaar.

1 Wij zingen halleluja en prijzen de Heer.
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer.
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer.
Hij is het waard!

Refrein

2 Als ik zing halleluja,
dan prijs ik de Heer.
Als ik zing halleluja,
dan prijs ik de Heer.
Als ik zing halleluja,
dan prijs ik de Heer.
Hij is het waard!

Lied 228: 1, 2, 3 (Hemelhoog)
1 Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp’len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.

2 Ga mij niet voorbij, o Vader,
zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met uw koorden nader,
stort uw liefd’ ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij,
stort uw liefde ook in mij.

3 Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d’ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij!

Lied 229 (Hemelhoog)
Heilige Geest van God vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Mededelingen

Aanvangslied: Gezang 239: 1, 3, 6
1 Kom Schepper God, o Heilge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

3 Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

6 Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ‘s Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 150
1 Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van ‘t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2 Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Gebod van God

Zingen: Lied 299 (Hemelhoog)
1 ‘k Heb Jezus nodig,
heel mijn leven.
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k heb Hem nodig, dag aan dag.

2 ‘k wil Jezus volgen, heel mijn leven.
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k wil Hem volgen, dag aan dag.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-4 en 22-36
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,
4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht.
23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden.
24 God heeft Hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van Hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over Hem niet behouden.
25 David zegt immers over Hem:
“Steeds houd ik de Heer voor ogen, Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet.
26 Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven,
27 want U zult mij niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan.
28 U hebt mij de weg naar het leven getoond, Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde.”
29 Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is, zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier.
30 Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen,
31 heeft Hij de opstanding van de messias voorzien en gezegd dat Deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan.
32 Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen.
33 Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft Hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.
34 David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij: “De Heer sprak tot mijn Heer: Neem plaats aan mijn rechterhand,
35 tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.”
36 Laat het hele volk van Israel er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.

Zingen: Psalm 98: 1, 2
1 Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2 Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Verkondiging. Thema: De Geest richt ons op Christus

Zingen: Gezang 241: 1, 2, 3
1 Nu bidden wij de Heilige Geest
om een recht geloof het allermeest,
dat Hij ons verblijde en ons bevrijde
en aan ‘t einde ons naar huis geleide.
Kyrieleis.

2 Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid,
dat wij Christus kennen voor altijd.
Leer Gij ons te bouwen op die Getrouwe,
die ons ‘t vaderland heeft doen aanschouwen.
Kyrieleis.

3 Geef, heilge liefde, uw overvloed,
doe ons hart ontvlammen in uw gloed,
dat wij een van zinnen elkaar beminnen,
alle twist en tweedracht overwinnen.
Kyrieleis.

Gebed

Collecte

Zingen: Gezang 477
1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Zegen

Last modified: 22 mei 2021