Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Gezang 247:1, 2
1.De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maak een wat is verdeeld.

2.Wij zijn in Hem gedoopt
hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Psalm 130:3, 4
3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

4 Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.

Geloofsbelijdenis

Samenzang: Gezang 257
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word’ op aard’ en in de hemel, Here,
voor uw liefd’ U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

Gebed

1e Schriftlezing: Johannes 15: 9-17
9Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.
10Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.
11Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.
12Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.
13Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.
14U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.
15Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.
16Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.
17Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.

2e Schriftlezing: Handelingen 2: 37-42
[37] Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ [38] Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, [39] want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ [40] Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’
[41] Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. [42] Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

3e Schriftlezing: 1 Korinthe 1: 1-9
[1] Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sostenes. [2] Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. [3] Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
[4] Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. [5] Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis [6] bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is, [7] en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest. [8] Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. [9] God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.

Meditatief orgelspel

Prediking: 1 Korinthe 1: 9

God is getrouw, door Wie u geroepen bent
tot de gemeenschap van Zijn Zoon
Jezus Christus, onze Heere.

Samenzang: Psalm 133: 1
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ‘t dat zonen
van ‘t zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Samenzang: Gezang 314:1, 3 en 4
1.Gij die gelooft, verheugt u samen,
‘t is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijn is de aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

3.Nabij of ver, wij zijn verbonden:
een Heer en een geloof, een doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefd’ en hoop.
Wij bidden en wij danken samen,
wij roemen in één Vadernaam.

4.Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!
Een kudde, een Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Dat toch de dag des heils verscheen,
dan worden aard’ en hemel een!

Zegen

Uitleidend orgelspel

Last modified: 22 mei 2021