Afkondigingen

Zingen Gezang 217 : 1 en 4 Jezus leeft en ik…
1 Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

4 Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
Gij zijt al waar ik op bouw!

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 30: 2 en 5 Heft tot zijn eer……
2 Heft tot zijn eer een lofzang aan,
gij die den Heer zijt toegedaan.
Zijn gramschap duurt een kleine tijd,
een leven zijn goedgunstigheid.
Die wenend ‘s nachts is neergezegen
gaat met gejuich het zonlicht tegen.

5 Gij hebt mijn weeklacht en geschrei
veranderd in een blijde rei!
Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan,
uw vreugdekleed deed Gij mij aan,
dat ik zou zingen tot uw ere
in eeuwigheid, mijn God, mijn Here!

Gebed om opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: 2 Timotheüs 2:1-13
1Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. 2Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. 3Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. 4Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. 5Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. 6De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. 7Denk na over wat ik je heb gezegd; de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt. 8Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, 9daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten; 10daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en eeuwige luister ontvangen. 11Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven; 12als wij volharden, zullen we ook met hem heersen; als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen; 13als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet.

Zingen Gezang 221:2 Op Uw woord….
2 Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daag’lijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

11Deze boodschap is betrouwbaar:
Als wij met hem gestorven zijn,
zullen we ook met hem leven.

Verkondiging Tekst: 2 Tim. 2:11

Zingen Hemelhoog 177 Heer ik prijs….
Heer, ik prijs uw grote naam;
heel mijn hart wil ik U geven,
want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf;
uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs uw grote naam.

Onderricht over het Heilig Avondmaal

Geloofsbelijdenis van Nicea

Zingen Gezang 358:1, 2 genadig Heer….
1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in ‘t teken van uw lichaam en uw bloed.

Heilig avondmaal

Zingen Gezang 358:5,6 Nu ik mij hand….
5 Nu ik mijn hand strek naar ‘t gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

6 U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging collecte

Slotlied zingen Hemelhoog 609 Machtig God sterke rots..
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
Heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning, der heerlijkheid.
Prijst hem tot in eeuwigheid.

Zegen

Orgelspel : Hemelhoog 728 Jezus leeft in eeuwigheid…

Last modified: 3 april 2021