Organisatie
Diaconie

Diaconie

Samen met een aantal commissies, groepen en medewerkende gemeenteleden is de diaconie binnen de gemeente actief als ‘de handen van’ de kerk. De diaconie probeert als voorbeeld voor ieder, maar in het bijzonder voor gemeenteleden, barmhartig en verantwoordelijk naar elkaar te zijn; als elkaars ‘broeders hoeder’. Ook zijn de diakenen dienstbaar, in navolging van Jezus Christus, door samen te delen omdat rijk en arm tenslotte één Schepper hebben en vestigt zij de aandacht op zorgzaamheid voor de aarde als goede rentmeesters van Gods Schepping. Dit alles om de liefde van Christus zichtbaar te maken die niet is gekomen om zich te laten dienen, maar om zélf te dienen.

Onze diaconie probeert hier ‘handen en voeten’ aan te geven in:

 • het ambtelijk aanwezig zijn in de erediensten (waaronder rouw-
       en trouwdiensten);
 • het dienen aan de Avondmaalstafel, ook in de Emtinckhof en
       de Beukenhof;
 • het verlenen van financiële hulp aan vooral christelijke individuen,
       groepen en instellingen waarvoor elders geen hulp te verwachten is;
 • de gemeente voorlichten over de collectebestemmingen en
       -opbrengsten;
 • het voeren van de diaconale administratie incl. opstellen
       van jaarrekeningen en begrotingen;
 • het verzorgen van de kerktelefoonaansluitingen, op cd zetten van
       de diensten en het onderhouden van de contacten met de
       Kerkomroep;
 • het organiseren van de ‘kerkauto’ voor vervoer naar en van de kerk;
 • het vooral financieel toezicht houden op diverse diaconale
       commissies en het onderhouden van contact met de:
  • ZWO-commissie
  • commissie incidentele acties
  • commissie Nederlands Bijbel Genootschap
  • HVD-dames
  • ouderenmiddagen
  • bloemengroeten in de dienst

Buiten de eigen (kerkelijke) gemeente is de diaconie vooral actief op het gebied van:

 • bestemmen van de inkomende gelden naar de diverse diaconale
        aandachtsvelden (zowel regionaal, nationaal als internationaal);
 • het ondersteunen van initiatieven ter verbetering van een
       rechtvaardige en christelijke samenleving in navolging van Jezus
       Christus, met bijzondere aandacht voor de belangen van degenen
       zonder helpers;
 • kritische toetsing op christelijke normen en waarden bij
       maatschappelijke ontwikkelingen zoals de wet WMO, bijstand, AOW
       en jeugdzorg;
 • gezamenlijke activiteiten met de overige Loosdrechtse Kerken (GK,
       NGK, Emmaus-Paulus Parochie);
 • organiseren van ontspanningsmiddagen voor ouderen in het
       Wijkgebouw;
 • contact onderhouden met maatschappelijk werk bij steunverlening;
 • het ondersteunen van actie vanuit het NBG;
 • het mede verzorgen van de kerstattenties in Loosdrecht, in
        samenwerking met de Gereformeerde Kerk;
 • organiseren van kerstattenties voor de minima in Wijdemeren;
 • gezamenlijke activiteiten met de diaconieën van Wijdemeren,
       contact onderhouden over werkzaamheden en steunaanvragen.

In de Hervormde Gemeente Loosdrecht zijn:  

7 diakenen, waarvan 1 diaken-scriba en 1 vacature.

Daan Aalberts

Voorzitter

Anneke van Henten

Secretaris

Petra Kamstra

Financiën

Erik de Vries

Financiën

Adrie Machielse

Diaken

Trudy Rempe

Diaken

Margot Hennipman

Diaken